Girişimci Kadın Gücü Projesi Mersin’de başladı

Müjde DEMİR

Girişimde Kadın Gü­cü Projesi, etkinli­ği Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇU­KUROVA SİFED) ev sahipli­ğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) gerçekleşti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştir­me süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla tasarlanan proje ile 2021-2023 yılları arasında 5 bin 43 kadın girişimciye ulaşarak bu yıl ile birlikte toplam 6 bin 500 kadın girişimci hedefleniyor.

Toplantının açılışında konu­şan ÇUKUROVA SİFED Başka­nı Berman Mantı, kadın iş gü­cünün yeterince ekonomiye sunulmadığını, değerlendiril­mediğini ve iş hayatı içeresinde yerini almadığını söyledi.

Kadın istihdamını artıracak politikaların uygulanması ge­rektiğini söyleyen Mantı, ül­kemiz ve dünya genelinde çok büyük bir insan kaynağının ol­duğunu ve kadınların iş haya­tı içerisinde yerini alamadığı­nı söyledi. Dünya Bankası rapo­runa da değinen Mantı “Rapora göre kadın iş gücünün gerek is­tihdamda gerekse de girişimci olarak ekonomiye dahil edilme­si halinde küresel gayri safi ha­sılayı yüzde 20’den fazla harca­nabileceği söyleniyor ki bu bü­tün dünya insanları için ayrıca bir ferahlık anlamına geliyor. Bu yüzden kadının her alanda daha çok var olması ülkemizin çağdaş geleceğine demokrasi­nin tüm kural ve kurallarıyla iş­lemesi yönünde etkin bir rol oy­nayacağını göstermektedir” di­ye konuştu.

“Finansal özgürlüğün önü muhakkak açılmalı”

Dünyada işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından yapıldığını vurgulayan Mantı, tam gelirin sadece yüzde 10, dünyada mal varlığının ise sadece yüzde 1’nin kadınlara ait olduğunu vurgula­dı. Kadınlar için finansal özgür­lüğünün muhakkak açılmasını söyleyen Mantı, “Kadınlar için finansal özgürlüğün önü mu­hakkak açılmalı bir toplum tüm mikro kanallarıyla üretim sefer­berliği içerisinde olmalı. Kadın­larda ekonominin bütün keskin virajlarında yer almalı” dedi.

“Kadınların güçlendirilmesi için çalışacağız”

Türk İş Dünyası Konfederas­yonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyo­nu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Ya­semin Açık ise, toplumun yarı­sını oluşturan kadınların sos­yal, siyasal kültürel alanlar gibi yaşamın tüm alanlarında etkin bir şekilde yer almadıkça sür­dürülebilir kalkınmadan bahse­dilemeyeceğini kaydetti.

TÜR­KONFED bünyesinde yaklaşık 100 bin şirketin bulunduğunu belirten Açık, 363 dernek ve ay­nı zamanda 30 federasyonun ol­duğu iş dünyasının bağımsız ör­güt olduğunu ve bünyesinde 57 kadın derneği bulundurduğunu söyledi. Kadınların çok yönlü güçlendirilmesi için emek ver­meye devam edeceklerini vur­gulayan Açık, “Cumhuriyetimi­zin 2. Yüzyılında, yapılacak olan tüm işlerde tüm alanlarda ka­dın ve toplumsal cinsiyet fırsat eşitliği olmadıkça hiçbir başa­rı mümkün değildir. Kadınla­rın çok yönlü güçlendirilmesi için emek vermeye devam ede­ceğiz” diye konuştu.

Proje hak­kında bilgiler veren Yasemin Açık, “Proje’nin 1’nci yarısında ekim ayında 3 kişi silikon vadi­sine gidecek. 40 kadın girişim­ciye 100 bin TL’yi geçemeyecek koşuluyla iş projelerine yüzde 0 faizli kredi desteği verildi. 46 kadın girişimciye mentorluk desteği verildi. Projenin 2’nci yarısında da destekler devam edecek. Toplamda 6 bin 500 ka­dına ulaşılması hedefleniyor. 100 kadın girişimciye alanın­da uzman kişilerce mentorluk desteği verilecek. 100 kadına iş geliştirme destekleri verile­cek” ifadesini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir